Pashto Parstoday دا پاڼه نوره دوام نلری دا په بدله شوه
چهارشنبه, 08 جون 2011 12:30

د لاسی صنا یعو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړې پروګرام

ننۍ نړۍ د انسا ن په روح د ما دیت او ټیکنا لو جۍ د سلطې نړۍ بلل کیږی او له معنو یته لیرې کیداپه خپلو لاسونو له جو ړو شیا نو سره په ارتبا ط او تعا مل کې د بشر اسا سی دې . په دې مینځ و میا ن کې لاسی صنا یع یعنی دغه ځیږ ژو ند ته د ښکلا ور کو لو روح یا په بله وینا پهلاسی صنا یعو کې پټ روحا نیت او ژو ند په ورځنیز ژو ند کې ورک شوی معنو یت ته د انسا ن د اړتیا پو ره کیدل دی . نن د غبر ګو لی ۲۰ د لاسی صنا یعو نړیو اله ورځ ده .
ــــــــــــــــــ
لاسی صنا یع د بشر هغو جو ړو شیا نو ته وییلې شی چې پکې د وګړ ی فکر ، ذوق او مها رت ښکلا و مو می . دغه تو لیدا ت زیا تره دډیکو ریشن او کا ریدولو شیا ن دی چې یوا زې له لاس او ساده اوزارو په استفا دې سره جو ړول کیږی .د دغو شیا نو او هنر ی اثا ر د جو ړولو رودې هم دودیزې دی او له کلتو ری ، دینی او مذ هبی پلوه ډیر زیا ت ارزښت لر ی . لاسی صنا یع په تیرو وختو نو کې د ژو ند په روا نو چا رو کې د استفا دې وړ ګر ځید ل او همد ا او س هم په ځینو ملتو نو او قو مو نو کې د استفا دې وړ ګر ځی او د ورځنیز ژوند د استفا دې وړ په شیا نو کې راځی . که څه هم حا ضر دمه په ډیرو هیوادو نو کې لاسی صنا یع د ډیکو ریشن او ارزښتمنو د محصو لاتو په تو ګه پیژند ل کیږی .
د لاسی صنا یعو په بیا نو لو کې ویل کیږی چې په هغو کې د خلکو با ورونه ، اعتقا دات ، تمد ن او تاریخ انعکا س لید ل کیږی او د بشر ی میرا ث د یو ې بر خې په تو ګه با ید د هغه سا تنه او حفاظت وشی .
ـــــــــــــــ
که جغرا فیا ی پو لې او د حکو مت د لړ یو په اسا س د تا ریخی پړاونه څنګته کړ و ، نو د بشر د هنر تا ریخ په بله بڼه ویشلې شو چې د معمو ل محد و دیتو نه ونلر لې شی . د بیلګې په تو ګه د یو ه اسلامی هنر ی اثر د پیژند لو لپاره د هیوا دونو یا حکو متو نو له نو مو نو استفا ده دومره سمه نده ، لکه څر نګه چې که مو نږه په تر کیې کې د قر ان کر یم یوه ټو ک ته ووینو ، یا په اسپا نیا کې په یوه جو ما ت په کا ڼو لیکل شو یو شیا نو ته وګو رو او یا یوه ایرانی غا لیچه مو نږه حیر انه کړ ی ، بې شکه دغه ټو ل د اسلامی هنر بیلګې ګر ځو لې شو . لاسی صنا یع له تیر وخته تر اوسه د هغه حقیقت بیا نو نکې د ی چې بشر تل د هغی په لټو ن کې د ې او حا ضر دمه د دغه هنر او صنعت پیژند ګلو ی نه یوا زې مو نږه له تیر وخت سره تړی بلکې له معنو یته ډک ژو ند سره هم مو نږه بلدوی .هنر مندا نو په تیرو وختونو کې په هنر ی کا ر سره کو م مطلب بیا نوه او کو راز به یې په ډاګه کا وه . د شکلو نو جو ړول او حتی په مختلفو شکلو نو سره د خا ورو ، پیتلو او شیشې ډول ډول لو ښی ، د لاس او بد ل شوی شیا ن او حتی د لرګیو څیزونه او په هغو ښکلی انځو رونه ښی چې هنر مند له کو م څیزه سر چینه اخیستی او کو م هد ف یې تعقیب کړې دې .
ـــــــــــــ
بې شکه د پیغمبرا نو ظهو ر او د هغو په وسیله د دینی تعلیما تو وړاند ې کو لو په هنر او لاسی صنا یعو کې حیرا نو نکې بد لون رامینځته کړ . د معنو ی لارې کچ کو لو ته د انسا ن هڅو ل او له الهی دنیا سره د هغه بلدو لو ، سر ګدا ن انسا ن له هغه مفهو م سره بلد کړ چې تر هغه د هغه لپاره رو ښا نه نه وو . دغه نو ی دنیا ته ورداخلیدا د هنر مند ا نو لپاره نوې او ډیر خو ند در لود ، ځکه چې په خپل ذو ق او وړتیا سره د نو رو لپاره په راز راز ښکلاو سره بیا نو لې شول . لاسی صنا یع له هغه وروسته د هنر مندا نو د اعتقا داتو د ورایښت مو ند لو وسیله هم شوه او په هنر ی څا نګو کې بیلا بیل اثا ر را و پنځو ل شول چې په ورځنی استفا دې سر بیره یې انسان هم د ما دی ژو ند له چو کا ټه بهر او د هغه روح یې تا ذه او شا داب کړ . دخاورینو لو ښو جو ړول ، په کا ڼو د مختلفو شکلو نو جو ړول ، د لاسو نو اوبد ل شوی شیا نو جو ړول ، او د شیشې او پیتلو د لو ښو جو ړول یوا زې د هغو هنرو نو یوه بر خه ده چې د لاسی صنا یعو د څا نګې د هنر مندا نو د هنر د ښو دلو ځا یې دې .د هغو غلیچو اوبد ل چې پرې د جنت انځو رونه په مختلفو شکلو نو او هغه تا و راتاو بو ټی سره چې په مذهبی ځا یو نو کې لید ل کیږی د دغه معنو ی هنر ورایښت دې چې وروسته ورته د دینی هنر نو م ورکړ ل شو . هغه هنر چې څر ګند شکل یې په تیرو پیړ یو کې په لاسی صنا یعو کې رامینځته شو .
ایرانې هنر پیژا ندې او لیکوا ل محمد مدد پو ر با وری دې دینی هنر تل دوه اسا سی هد فو نه درلو دلی دی ، د ښکلی صورت درلودل او له دینی تعلیما تو سا تنه او حفا ظت . هغه په دې زمینې کې له اسلامی هنره او په لاسی صنا یعو کې د هغه د ورایښت مثا ل ورکو ی او وایی چې په اسلام کې یوا زې ښکلا مطلو به نده بلکې له روحا نی تکا مل سره د هغه په اخښلتیا ټینګا ر شوې دې .په همد ې دلیل په اسلامی عبا دتو نو کې د سینګا ر شویو جا مو اچو ل د منلو ند ی ځکه چې معنو ی تکا مل په جا مو کې ند ې او د عبا دت ارزښت هم په هغه پو رې ند ې تړ لې .
ـــــــــــــــــ
په معنو ی تفکر په تیره بیا په اسلامی لید تو ګه کې د خدا وند متعا ل شتو ن دایمی دې او له هغه پر ته هیڅ څیز اعتبا ر او ارزښت نلر ی . په دې مینځ کې د انسا ن شتو ن هم مهم دې او د هنر ډګر هغه زمینه ده چې انسا ن پکې خپلې با لقو ه وړتیا و ې ظا هروی . په حقیقت کې هر مند په لو ړ هد ف سره خپل هنر ی اثر راوپنځو ی ، د ایتو نو او د خدا وند متعا ل د نښو نښا نو جلو ې نندا رې ته وړاند ې کو ی . له دې امله د لاسی صنا یعو هنر مند د خپل تو لید د جو ړولو په وخت له دغې چا رې په خبر تیا سره ځا ن د هغه پنځو ن یوه برخه بو لی چې په یوه معنو ی جر یا ن کې راغلې دې او با ید کو م اصو ل ته پا یبنده و ی .د بیلګې په تو ګه د مسلما نو ایرانی هنر مندا نو تر مینځ دا معمو ل دې چې تل په پا ک بد ن او وضو سره په کا ر اخته شی . همداراز په هغو کې ډیر په خپلو کا رونوکې د قرا ن کر یم له ایتو نو او دینی مضمو نو نو استفا ده کو ی او با وری دی چې دغه کا ر د هغو د اثر کیفیت او پا تې کیدا زیا توی . حتی د کپړې جو ړولو په شا ن ځینې هنر مندا ن د دغه کا ر او هنر لو مړنې استا د د اسلام پیشوا یا ن بلل او له هغو سره خپل ارادت څر ګندوه . د دغو هنر مند انو د لاس جو ړو شیا نو ډیر ې بیلګې د درستې نړۍ په میوزمو نو کې مو جو دې دی چې په ډیر ې ښکلا سره یې معنو ی او دینی مفهو مو نه بیا ن کړ ی دی او او س د هغو په لید لو سره د تیرو وختو نود هنر مندا نو د با ورونو او اعتقا داتو په ژو رتیا پو هید لې شو .
ـــــــــــــــــــ
لنډه دا چې لاسی صنا یع د تیرو وتو نو د خلکو ، هنر مندا نو او صنعت ښو دنه کو ی . لاسی صنا یع د یوه قو م ، د یوه باور او یوهدین کلتو ی سفیران هم بلل کیږی او د دې په تر څ کې چې د انسان خلاقیت او وړتیا ښی د ستر حقیقت خبره هم کو ی . دغه صنعت ته په م حا ضر دمه نه یوا زې انسا ن له تیر وخت سره تړ ی بلکې هغه په هما غه معنو ی فضا او حا لت کې راوستلې شی چې د ټیکنا لو جۍ په وسیله تر ې لیرې پا تې شوې د ې .

Add comment


Security code
Refresh