Pashto Parstoday دا پاڼه نوره دوام نلری دا په بدله شوه
چهارشنبه, 07 نوامبر 2012 12:07

فارسي زده کړئ ۱۶۱

 

 

عزیزانو د  فارسۍ ژبې د زده کړې له یوه بل پروګرام سره مو په خدمت کې  یوو هیله لرو تر پایه راسره د پاتې کیدو فرصت ولرئ.  

که تاسو ته یاد وي په تیره برخه کې  مو په روژه کې  د ځینو ایرانیو خوړو په هکله درسره خبرې وکړې په ننني سبق کې  په ایران کې د روژې میاشتې او د قدر د شپو حالاتو ته لنډه شان کتنه کوو.

رمضان یوه مبارکه  میاشته ده چې  ټول مسلمانان پکې د خدای میلمستیا ته بلل شوې دي.  داسې معنوي میلمستیا چې  ټوله له رحمت او برکته ډکه ده . او د نیکمرغۍ او سعادت په لټوونکو انسانانو کې  ژور بدلون راولي.  د روژې په میاشتې کې  مسلمانان له  سهاره تر ماښامه  له خوراک او څښاکه ډډه کوي.  او په عبادتونو لمنځونو او  د قران په تلاوت سره  خپل روح اوزړه پاکوي.   په دغه میاشته کې یو په زړه پورې خبره د قران مجید ختم دی.   د قدر شپه  د روژې یوه مبارکه میاشته ده چې  پکې  په رسول الله مبارک قران مجید  نازل شو .  د قدر په شپه ، مسلمانان تر سهاره ویښ وي  او د خدای په عبادت ، لمنځ او راز او نیاز مشغول وي.  هغوی له خدای غواړي چې  په دغه شپه کې ورته  ښه برخلیک ولیکي .

محمد او رامین په پوهنتون کې د  روژه ماتي له دستورو وروسته  د پوهنتون په چمن کې ناست دي او  په  همدې اړه له یو بل سره خبرې  کوي.

ماه .............میاشته

رمضان.....................روژه

من دوست  دارم................. زما خوښیږي یا زه غواړم .

حتی ..................حتی ، ان

میهمانی ها ................میلمستیاوې

متفاوت ..............مختلف

درست می ګویی ................سمه وایې

مردم ...............خلک

بیش از ................... زیات له

دیګر ...............نور

امور ..........چارې

معنوي ...............معنوي

آنها روی می آورند................هغوی مخه کوي.

جالب اینکه.............. په زړه پورې دا چې .

روزها .................ورځې

ګرم ..............تود

طولانی..............اوږد

تابستان ...............اوړی، دوبۍ

آنها روزه می ګیرند................... هغوی روژه نیسي.

صبح .................سهار

شب .............. شپه

 خوردن ..............خوړل

 آشامیدن ..............څښل

آنها پرهیز می کنند..................هغوی پرهیز کوي یا هغوی  ډډه کوي.

پاسخ ..............ځواب

 دعوت ................ بلنه

خداوند ..................خدای

شیرین ....................خوږ

دلپذیر ................... په زړه پورې

انس ................مینه

قرآن ............... قرآن

هر روز .................هره ورځ

 مساجد .................جوماتونه

تلاوت ................تلاوت

آنها می پردازند ................هغوی کوي.

من می خوانم................. زه لولم

من نمی دانم ....................زه نه پوهیږم.

پایان ................. پای

من  می توانم ................ زه کولی شم

کل .................... ټول

من تمام کنم ................ زه ختم کړم

 هر قدر ...............هره اندازه

تو بخوانی..................ته ولولې

خوب ..................ښه

امشب .................نن شپه یا بیګا ته

مسجد ................جومات

دانشګاه ................ پوهنتون

مراسم ................دستورې

شب قدر .................. د قدر شپه

برګزار می شود ...............تر سره کیږي.

تو شرکت می کني.....................ته برخه اخلې.

 البته ..............البته

 هر سال .............هر کال

من شرکت می کنم .............. زه برخه اخلم

 کدام ..................کوم یو

تو می روي .................ته ځې

من می روم .............. زه ځم

محل مان ................زمونږ ځای ، زمونږ چم

برنامه ..................  پروګرام

حتما ...............ضرور

 دعا ..................دعا

شب زنده داري .................د شپې روڼول

برایت ............... ستا لپاره

جالب ................. په زړه پورې

خواهد بود ............... وي به

 دوستانو اوس د محمد او  رامین خبرې در اوروو اول به  یې درته فارسي وړاندې کړو او ورسره  ورسره د پښتو ژباړه هم وړاندې کیږي.

محمد ............... ماه رمضان را خیلی دوست دارم. حتی میهماني های  این ماه با ماههای دیګر متفاوت است.

محمد .................. د روژې میاشته مې ډیره خوښیږي . حتی د دې  میاشتې  میلمستیاوې  له نورو میاشتو سره فرق لري.

رامین .................. درست می ګویی . در این ماه مردم بیش از ماههای دیګر به امور معنوي  وری می آورند.

رامین ............... سمه وایې. په دې میاشته کې خلک تر نورو میاشتو زیات معنوي چارو ته مخه کوي.

محمد ....................جالب اینکه  مردم حتی  در روزهای  ګرم و طولانی  تابستان روزه می ګیرند او از صبح تا شب  از خوردن و آشامیدن  پرهیز می کنند.

محمد ............... په زړه پورې دا  چې خلک حتی د  اوړي په  تودو او اوږدو  ورځو کې  روژه نیسي  او له سهار تر   ماښامه  له خوړاک څښاکه  ډډه کوي.

رامین ................. پاسخ به دعوت خدا، شیرین و دلپذیر است. مردم برای انس بیشتر با قرآن هر روز در مساجد  به تلاوت قرآن می پردازند.

رامین ................. د خدای بلنې  ته ځواب ، خوږ او په زړه پورې دی.خلک له قران سره د لاډیرې مینې  لپاره  هره ورځ  په جوماتونو کې  دقرآن تلاوت کوي.

محمد ................من هم قرآن می خوانم. اما نمي دانم که  تا پایان رمضان می توانم کل قرآن را تمام کنم  یا نه ؟

محمد ...................... زه هم قرآن لولم . خو نه  یم خبر چې د  روژې تر پایه به  ټول قران  ختم کړی شم او که نه ؟

رامین ...................... هر قدر که قرآن بخواني خوب  است.

رامین ............. هر څومره چې قرآن ولولې ښه  دی.

محمد .................امشب  در مسجد دانشګاه، مراسم شب قدر  برګزار می شود . آیا تو هم در این مراسم شرکت می کني؟

محمد .................. بیګا ته  د پوهنتون په جومات کې  د قدر د شپې دستورې تر سره کیږي  ایا ته هم  پکې برخه اخلې؟

رامین ..................... البته ، من هر سال در مراسم شب قدر شرکت می کنم .

رامین ...................ضرور، زه هر کال د قدر د شپې  په دستورو کې برخه اخلم .

محمد ...................به کدام مسجد می روي؟

محمد ...................کوم جومات ته ځې؟

رامین................... من به مسجد  محل مان می روم . برنامه خوبي در آنجا برګزار  می شود.

رامین.................. زه  د خپل چم جومات ته ځم ، هلته ډیر ښه پروګرام  ترسره کیږي.

محمد ...................  پس من هم با تو در آن مراسم شرکت می کنم .

محمد ....................نو زه هم له تاسره  په هغه دستورو کې برخه اخلم .

رامین.................... خوب است . حتما مراسم دعا و شب زنده داري آنجا برایت جالب خواهد بود.

رامین .................. ښه ده ، ضرور به  دې د دهغه ځای د دعا او د شپې روڼولو مراسم خوښ شي.

 

عزیزانو اوس یو ځل بیا د محمد او رامین خبرو ته پام وکړئ. دا ځل ورسره پښتو ژباړه نه وړاندې کوو.

محمد ............... ماه رمضان را خیلی دوست دارم. حتی میهماني های  این ماه با ماههای دیګر متفاوت است.

 رامین .................. درست می ګویی . در این ماه مردم بیش از ماههای دیګر به امور معنوي  وری می آورند.

 محمد ....................جالب اینکه  مردم حتی  در روزهای  ګرم و طولانی  تابستان روزه می ګیرند او از صبح تا شب  از خوردن و آشامیدن  پرهیز می کنند.

 رامین ................. پاسخ به دعوت خدا، شیرین و دلپذیر است. مردم برای انس بیشتر با قرآن هر روز در مساجد  به تلاوت قرآن می پردازند.

 محمد ................من هم قرآن می خوانم. اما نمي دانم که  تا پایان رمضان می توانم کل قرآن را تمام کنم  یا نه ؟

 رامین ...................... هر قدر که قرآن بخواني خوب  است.

 محمد .................امشب  در مسجد دانشګاه، مراسم شب قدر  برګزار می شود . آیا تو هم در این مراسم شرکت می کني؟

 رامین ..................... البته ، من هر سال در مراسم شب قدر شرکت می کنم .

 محمد ...................به کدام مسجد می روي؟

 رامین................... من به مسجد  محل مان می روم . برنامه خوبي در آنجا برګزار  می شود.

 محمد ...................  پس من هم با تو در آن مراسم شرکت می کنم .

 رامین.................... خوب است . حتما مراسم دعا و شب زنده داري آنجا برایت جالب خواهد بود.

 

 

 د روژې په مبارکه میاشته  کې  د قدر د شپې  دستورې ډيرې په  برم  سره  ترسره کیږي. محمد او رامین په ګډه جومات ته ځي . د قدر شپه د قران د  نازلیدلو او  د ځمکې په خلکو د پرښتو د سلام  او مبارکۍ  شپه ده .  نو په دغوشپو کې  د ایران له ټولو ښارونو او سیمو د دعا ، د قران د تلاوت او لمنځ  غږونه تر غوږو کیږي.  دا مراسم تر سهاره روان وي . محمد او رامین  په ډیر تازه روح او خدای ته په هیله من زړه سره  او دخدای  لطف او مهربانۍ ته  امیدواره  له جوماته ستنیږي. او پیشمنۍ کوي . د روژۍ میاشته  په نورو  اسلامی هیوادونو کې  هم په ډير پرتم او برم سره ترسره کږي . تر بل پروګرامه مو په لوی خدای سپارو.

 

Add comment


Security code
Refresh