Pashto Parstoday دا پاڼه نوره دوام نلری دا په بدله شوه
چهارشنبه, 07 نوامبر 2012 12:08

فارسي زده کړئ ۱۶۲

 

                                                                                                                                             

 

ګلونو اوریدونکو د فارسۍ ژبې د زده کړې له یوه بل  پروګرام سره مو په خدمت کې یوو په  دې هیله چې   روغ جوړ د خپل پرووګرام اوریدلو ته ناست یئ.

عزیزانو غواړو په ننني سبق کې تاسو  ته  یو اسلامي هنر  دروپیژنو.

 دا هنر په اسلامي ټولنې کې  دود دی او  په اسلامي ټولنې یې اغیزې ډیرې ښکاره دي.  خوشنویسي یا خطاطي داسلامي هنر ډیره  څرګنده بیلګه او  جلوه ده او  هغه د مسلمانانو یو ګډ هنر ګڼلی شو.  د خطاطۍ هنر  همیشه د مسلمانانو لپاره مهم پاتې شوی دی. په اسلامي هیوادونو کې   ښکلی خط نه یوازې د قران په لیکنه بلکه  په ډیرو اسلامي  هنرونو کې  استعمالیږي.

 په ا سلامي هنر  کې د خط او خوشنویسۍ ښکلاوې په هر ځای کې په نظر راځي. پخوا به یې  د کتیبو یا تختو ، د ودانۍ د  دیوالونو ، سیکو، اوسپنیزو لوخو، خطي نسخو،او د تذهیب شویوهنري ټوټو او اسنادو د  ښکلا لپاره له خطه کار اخسته. په ایران کې دې هنرته توجه دومره زیاته ده چې ټول هڅه کوي  ښه اوښکلی خط ولري . د ایران په خلکو کې دا  متل دود دی چې  خط د یو انسان د شخصیت نښه وي.

زمونږ د ننني سبق موضوع  د خوشنویسۍ هنر دی . په اوله کې یو څو ټکو ته پام وکړئ او پښتو ژباړه یې هم ذهن ته وسپارئ چې  د  راتلونکو جملو په پوهیدلو کې درسره مرسته وکړي.

دستخط............... لیکنه ، د لاس لیک

 خوب ..................ښه

البته ...............البته

بعضي ................ځینې

نوشته .................لیکنه

خوانا............. لوستل کیدونکی د لوستلو وړ

 نیست...................نه ده

راست می ګویی.................... رښتا وایې

کسی ................څوک

دفترت .............. ستا کاپي

او ببیند.................. هغه وویني

او می فهمد .............  هغه پوهیږي

 زبان ..................... ژبه

 فارسي ................. فارسي.

دوم .....................دوهم

وقتی  که ....................کله چې

 سریع ..................... چټک

می نویسم ...................لیکم

 خودم ..................زه په خپله

 بعضی ...................ځینې

کلمات ...............کلمې

من بخوانم ............. زه ولولم

 آیا می خواهی شرکت کنی؟.................. ایا  ګډون کول غواړې؟

کلاس ..................کلاس یا ټولګه .

 آموزش ................. زده کړه

 خوشنویسي.................خطاطي ،  خوشخطي

تا به حال .................تر اوسه

موضوع ................موضوع

من فکر نکرده ام .................ما فکر نه دی کړی

هنر..............هنر

اسلامي ..................اسلامي

آنها علاقه دارند .................هغوی ګروهنه یا دلچسپي لري

زیاد ............... زیات

من دیده ام .................ما لیدلی دی

 دیوار ...............دیوال

 تابلو ........................ تابلو ، بورډ. لوحه

فروشګاه ................ پلورنځای

جمله ..................جمله

زیبا نوشت ...............ښکلې لیکل

قرآن  ............. قرآن

زمانهای قدیم ......................... پخوانۍ زمانې

آنها بهره برده اند................... هغوی ګټه پورته کړې ده . هغوی استفاده کړې ده.

 نفیس .................نفیس

 خط ..................خط یا لیک

 مدارس ابتدایی ................. لومړي ښوونځي  یا پرایمري سکول

 همزمان.................. په یوه وخت

 تعلیم ...................تعلیم

 آنها آموزش داده اند ...............هغوی تعلیم ورکړی دی

شرکت .............ګډون

 من برنامه ریزي می کنم ................ زه پلانونه کوم

 مرکز ................مرکز

 نزدیکي ................نزدې

 من می شناسم ............. زه پیژنم

 من معرفي می کنم ............. زه معرفي  کوم .

 

عزیزانو محمد لګیا دي یو متن لولي چې  محمد لیکلی دی . اوس دهغوی خبرو ته پام وکړئ.

رامین  ................. محمد ، دستخط تو خوب است . البته بعضی از این نوشته  ها خوانا نیست.

 رامین ...................محمده، ستا لیک ښه دی  ، البته  ځینې لیکل یې نه لوستل کیږي.

محمد ............... راست می ګویي؟

محمد .................رښتیا وایې؟

رامین ..............البته  اګر کسی دفترت را ببیند ، می فهمد که زبان فارسي ، زبان دوم توست .

رامین ................ البته  که څوک دې کاپي یا کتابچه  وګوري، پوهیږي چې  فارسي  ستا دوهمه ژبه ده .

محمد .................... وقتی که سریع می نویسم، دستخطم خوانا نیست. خودم  هم  نمي توانم بعضی کلمات را بخوانم .

محمد ................کله چې  تیز لیکل کوم ،  لیک مې  نه لوستل کیږي.  په خپله هم ځینې  ټکي نه شم لوستلی .

رامین......................  می خواهی در یک کلاس  آموزش خوشنویسي شرکت کني؟

رامین ................. غواړې چې د   خوش خطۍ  د زده کړې په یو کلاس کې برخه واخلې؟

محمد ..................تا به حال به این موضوع فکر نکرده ام .

محمد ................تر اوسه مې په دې موضوع فکر نه دی کړی.

رامین .......................خوشنویسی از هنرهای  اسلامي است که ایرانی ها به آن علاقه زیاد دارند.

رامین..................خطاطي یا  خوشخطي  یو اسلامي هنر دی چې ایرانیان ورسره ډیره مینه لري.

محمد ...................... دیده ام که  روی دیوارها و تابلوهای  فروشګاهها، جمله  های زیبایی را خوشنویسی کرده اند.

محمد ................ لیدلې مې دي چې په دیوالونو او د پلورنځیو په  لوحو( بورډونو) یې  ښکلې جملې  په خوشخطۍ  سره لیکلې وي.

رامین...................... برای نوشتن قرآن هم  از زمانهای قدیم ، از این هنر بهره برده اند.

رامین................ د قرآن د لیکلو لپاره یې هم له پخوا زمانو له دې هنره کار اخستی دی.

محمد .................. من در ایران  قرآنهای نفیس با خطهای زیبا دیده ام.

محمد ..................ما په ایران  په ښکلو خطونو سره  نفیس قرانونه لیدلې دي.

رامین..................... در ایران ، خوشنویسی  را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم  نوشتن آموزش می دهند.

رامین................... په ایران کې  خطاطي له لومړیو ښوونځیو    له لیکلو سره یو ځای زده کوي.

محمد .................... حتما برای شرکت در یک کلاس خط برنامه ریزي می کنم.

محمد ................ ضرور  به د خطاطۍ په یو کلاس کې د ګډون لپاره  پلانونه وکړم.

رامین .................... من یک مرکز آموزش خوشنویسي در این نزدیکي می شناسم. آن را به تو معرفي می کنم.

رامین......................  زه دلته نزدې د خطاطۍ د زده کړې یو مرکز پیژنم . هغه به تاته معرفی کړم.

 دوستانو یو ځل بیا د محمد او رامین خبرو ته پام وکړئ . دا ځل ورسره پښتو ژباړه  نه وړاندې کیږي.

رامین  ................. محمد ، دستخط تو خوب است . البته بعضی از این نوشته  ها خوانا نیست.

 محمد ............... راست می ګویي؟

 رامین ..............البته  اګر کسی دفترت را ببیند ، می فهمد که زبان فارسي ، زبان دوم توست .

 محمد .................... وقتی که سریع می نویسم، دستخطم خوانا نیست. خودم  هم  نمي توانم بعضی کلمات را بخوانم .

 رامین......................  می خواهی در یک کلاس  آموزش خوشنویسي شرکت کني؟

 محمد ..................تا به حال به این موضوع فکر نکرده ام .

 رامین .......................خوشنویسی از هنرهای  اسلامي است که ایرانی ها به آن علاقه زیاد دارند.

 محمد ...................... دیده ام که  روی دیوارها و تابلوهای  فروشګاهها، جمله  های زیبایی را خوشنویسی کرده اند.

 رامین...................... برای نوشتن قرآن هم  از زمانهای قدیم ، از این هنر بهره برده اند.

 محمد .................. من در ایران  قرآنهای نفیس با خطهای زیبا دیده ام.

 رامین..................... در ایران ، خوشنویسی  را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم  نوشتن آموزش می دهند.

 محمد .................... حتما برای شرکت در یک کلاس خط برنامه ریزي می کنم.

 رامین .................... من یک مرکز آموزش خوشنویسي در این نزدیکي می شناسم. آن را به تو معرفي می کنم.

 

 د خطاطۍ  هنر په  مسلمانانو کې ډیر دود دی .  د ایران په شان هیوادونو کې د اسلام  له پراختیا  وروسته  عربي رسم الخط  د پخوانیو لیکونو ځای ونیوه، او په دې ډول  په ټول اسلامي تمدن کې  یو مشترک خط پیدا شو. عربي خط چې په اوله کې  یې  ساده او محدود استعمال درلود. له اسلامه وروسته  له نورو خطونو سره ګډ شو  او کمال ته ورسیده .  د خوشنویسۍ یا خطاطۍ هنر په ایران کې ډیر  په چټکه  پراخ شو . د ایران په تاریخ کې   په  خط کې  ډیر  بدلونونه راغلل او وده  یې وکړه، اوس دا هنر د اسلامي نړۍ له ویاړونو ګڼل کیږي.

 پای   

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh