Pashto Parstoday دا پاڼه نوره دوام نلری دا په بدله شوه
پنج شنبه, 26 سبتامبر 2013 11:41

فارسي زده کړئ ۱۷۲

د فارسۍ ژبې د زده کړې مینه والو ښه چارې . هیله لرو  د  فارسۍ ژبې د زده کړې له دغه  لړۍ مو استفاده کړې وي او  فارسي مو تر دې حده زده کړې وي چې وکولې شئ خبرې وکړئ او خپل ضروري مطالب مخاطب ته ورسوئ. عزیزانو نن ددغه لړۍ وروستۍ پروګرام درته وړاندې کوو.

زمونږ ملګری محمد  چې په دغه پروګرام کې ورسره تاسو ښه اشنا شوئ او  تقریبا په هر لوست کې زمونږ  ملګری و  نن له ایرانه واپس روان دی .  ټاکل شوې چې هغه په خپل هیواد کې د فارسۍژبه او ادبیات تدریس کړي .  دا دي د محمد دوستان راغلې دي چې له هغه  سره خدای په اماني وکړي ، هر یو ورته یوه تحفه راوړې ده . محمد ناڅاپه له دومره ډيرې مینې او محبت سره مخامخ شوی دی  هغوی  د ځوانۍ او تعلیم ډیر ښه کلونو په پوهنتونو کې سره یو ځای تیر کړې دي  او د دغه پړاو ډیر ښه یادونه لري اوس  که څه هم محمد له هغوی جدا کیږي خو دهغوی دوستي نه ختمیدونکې ده هغوی   له یو بل سره وعده کوي چې  یو بل به نه هیروي  او همیشه د یو بل له حاله خبر وي . محمد خپل وطن ته ستنیږي  خو  په ایران کې له ژوند او دوستانو سره عادت شوی دی .  دوستان یې تر اخري شیبې یوازې نه پریږدي  هغوی د سامان په  تړلو او اخستلو کې له هغه سره مرسته کوي . رامین ، محمد تر خوایي ډګره بدرګه کوي . محمد رامین ته ډاډ ورکوي چې  د علمي تحقیقاتو د دوام او  د دوستانو د  دیدار لپاره   به ایران ته راځي.  اوس محمد او رامین په  امام خمیني هوایی ډګر کې دي او له یو بل سره خدای په اماني کوي . اول د دغه  پروګرام ځینو  کلماتو ته پام وکړئ  او بیا به راشو د محمد اورامین وروستیو خبرو ته .

خدا حافظي ................خدای په اماني

احساس...................احساس

عجیب ...................عجیبه

من فکر می کنم ............. زه فکر کوم  یا زما په خیال

برادرم ................ زما ورور

جدا ..................جدا

همین ..................همدا

دارم ............... لرم

بهترین ................تر ټولو غوره

دوست .......................دوست

دوستي ................دوستي

خرسند ................خوشاله

تو می دانی .................ته خبر یې

به خاطر ............... په خاطر  له امله

مردم ................خلک

خوب................... ښه

آشنایی .............بلدتیا ، آشنا کیدل

سایر ..............نور

امیدوارم ..............هیله من یم

تو فراموش نکنی .................ته یې هیر نه کړې

من فراموش کنم ...................  زه هیر کړم

سفر ................ سفر ، یون

تو داشته باشی ......................ته ولرې

کارها ..................کارونه

تو موفق باشی .................ته کامیاب اوسې

متشکرم ..................منندویی یم

به آرزوهایت برسي ..................... ارمانونه دې پوره شي

 سلام برسان ............... سلام ورسوه

وقتی ...............هغه وخت چې

مقصد ..............مقصد یا منزل

تو رسیدی .................ته ورسیدې

خبر بده .............خبر راکړه

حتما .................ضرور

عزیز .................... خوږ

همه چیز .................هر څه

ممنون ..................منندویی

خواهش می کنم ................هیله کوم

خدای مهربان ....................مهربان خدای

من می سپارم .............. زه سپارم

 به سلامت .................. په سلامتیا سره په خیر سره

 هرګز ...............هیڅکله

 محبت .................مینه

 خدا نګه دار .................. خدای دې مل ، خدای دې ساتونکی .

 اوس د محمد او رامین  خبرو ته پام وکړئ.

محمد .................... دیګر باید خدای حافظي کنیم .

محمد ...............نور نو باید  خدای په اماني وکړو.

رامین ..................احساس عجیبی دارم! فکر می کنم برادرم از من جدا می شود .

رامین...................عجیبه احساس لرم ، فکر کوم چې ورور مې  رانه جدا کیږي.

محمد ...................... من هم همین احساس را دارم. تو بهترین دوست من هستی

محمد ............... زه هم دا احساس لرم . ته زما ډیر ښه دوست یې .

رامین................ من هم از دوستی با تو بسیار خرسندم .

رامین ................... زه هم له تاسره له دوستۍ ډیر خوشاله یم .

محمد .................... می دانی رامین! من ایران را دوست دارم ، به خاطر  مردم بسیار خوبش  و آشنایی با تو و سایر دوستان .

محمد ................تا ته پته ده رامینه ! زما ایران ډیر خوښیږي ، د هغه د ډیرو ښو خلکو په وجه او له تاسو او نورو دوستانو سره د  دوستۍ له امله .

رامین ........................ پس امیدوارم که ما را فراموش نکنی.

رامین .................... نو هیله من یم چې مونږ هیر نه کړې.

محمد .................... مګر می توانم  شما را فراموش کنم .

محمد .............. ولې ممکنه ده  چې تاسو هیر کړم څه ؟

رامین ..................امیدوارم سفر خوبی داشته باشی  و در کارهایت موفق باشي.

رامین ..................هیله من یم  ښه سفر ولرې  او په خپلو کارونوکې بریالی اوسې.

محمد .................... متشکرم ، من هم امیدوارم  به همه آرزوهایت برسي

محمد .................منندویی  یم ، زه هم هیله من یم ټول ارمانونه دې پوره شي.

رامین ................ به پدر و مادرت  سلام برسان، وقتی به مقصد رسیدی به من خبر بده .

رامین ................. پلار او مور ته دې سلام وایه ، کله چې منزل ته ورسې ما خبر کړه .

محمد ................... حتما رامین عزیز ، برای همه چیز از تو ممنونم .

محمد ................. ضرور ګرانه رامینه، د هر څه لپاره ستا مننه کوم

رامین ......................خواهش می کنم ، تو را به  خدای مهربان می سپارم . به سلامت .

رامین ..............هیله کوم ، تا په  مهربان خدای سپارم ، روغ اوسې

محمد .................. هرګز محبت شما را فراموش نمی کنم . خدا نګه دار

محمد .................هیڅکله به ستا مینه مهرباني هیره نه کړم . د خدای په امان .

 

عزیزانو اوس یو ځل بیا د محمد او  رامین خبرو ته پام وکړئ دا ځل ورسره پښتو ژباړه نه وړاندې کیږي.

 

محمد .................... دیګر باید خدای حافظي کنیم .

 رامین ..................احساس عجیبی دارم! فکر می کنم برادرم از من جدا می شود .

 محمد ...................... من هم همین احساس را دارم. تو بهترین دوست من هستی

 رامین................ من هم از دوستی با تو بسیار خرسندم .

 محمد .................... می دانی رامین! من ایران را دوست دارم ، به خاطر  مردم بسیار خوبش  و آشنایی با تو و سایر دوستان .

 رامین ........................ پس امیدوارم که ما را فراموش نکنی.

 محمد .................... مګر می توانم  شما را فراموش کنم .

 رامین ..................امیدوارم سفر خوبی داشته باشی  و در کارهایت موفق باشي.

 محمد .................... متشکرم ، من هم امیدوارم  به همه آرزوهایت برسي

 رامین ................ به پدر و مادرت  سلام برسان، وقتی به مقصد رسیدی به من خبر بده .

 محمد ................... حتما رامین عزیز ، برای همه چیز از تو ممنونم .

 رامین ......................خواهش می کنم ، تو را به  خدای مهربان می سپارم . به سلامت .

 محمد .................. هرګز محبت شما را فراموش نمی کنم . خدا نګه دار

 

 محمد او رامین په ډیر خپګان له یو بله جدا شوو. محمد په الوتکه کې سپور شو اوله ایرانه لاړ . هغه  له ځان سره ډیر علم او تجربه یوړه . محمد له دې چې د تعلیم  لپاره یې ایران  غوره کړی و ډیر خوشاله دی . هغه په ایران کې د علم او پوهې په زده کولو سربیره  د ساده او مینه ناک ژوند لارې چارې هم زده کړې . هغه له داسې کسانو سره اشنا شو چې په خپل هیواد ډیر مین دی  او  د خپل هیواد د مقام د  لوړولو لپاره له هیڅ کوششه ډډه نه کوي .

هیله من یوو  تاسو قدرمن اوریدونکي په دغه  پروګرامونو کې   له فارسۍ ژبې او همداراز د ایران د خلکو د ژوند له لارو چارو او کلتور سره بلد شوې یاست .  یو ځل بیا ستاسو لپاره  د خیر او نیکۍ  دعا کوو او  هیله من یوو چې  تاسو په ایران کې ووینو.

نور په دې برخې کې « فارسي زده کړئ ۱۷۱

Add comment


Security code
Refresh